Bij het Ouder-Kind Yoga Mini Camp gelden de volgende voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Ouder-Kind Yoga Mini Camp

 1. Inschrijving:

 • Inschrijving voor het ouder-kind yoga mini camp is definitief na bevestiging door Yogasmiley.

 2. Annulering en Restitutie:

 Annuleringen moeten schriftelijk worden gemeld.

 Bij annulering om welke reden dan ook wordt het inschrijvingsgeld niet gerestitueerd.

 Bij overlijden of ernstige ziekte van een deelnemer of een direct familielid, kan een andere datum worden gekozen voor deelname, afhankelijk van beschikbaarheid. Dit geldt als een uitzondering op de regel van restitutie.

 Bij annulering om andere redenen kan de deelnemer ervoor kiezen om een andere persoon in hun plaats te laten deelnemen, mits vooraf schriftelijk gemeld en goedgekeurd door Yogasmiley.

3. Gezondheid en Veiligheid:

 Deelnemers dienen hun gezondheidsstatus en eventuele medische aandoeningen voorafgaand aan het kamp te melden.

 Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag van hun kinderen gedurende het hele kamp.

4. Aansprakelijkheid:

 Het ouder-kind yogakamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, verlies of schade aan eigendommen tijdens het kamp.

 Deelname aan activiteiten is op eigen risico.

5. Programmawijzigingen:

 Het kamp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma of de locatie indien nodig.

6. Beeldmateriaal:

 Door deel te nemen aan het kamp stemmen deelnemers ermee in dat foto’s en video-opnames gemaakt tijdens het kamp kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

7. Overige Bepalingen:

 Deelnemers dienen zich te houden aan de gedragsregels en aanwijzingen van het kampleiderschap.

 Het kamp behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of uit te sluiten van verdere deelname bij schending van de algemene voorwaarden of ongepast gedrag.

8. Toepasselijk Recht:

 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

×